GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Email:  c2tanduong@laivung.edu.vn

Điện thoại: 0673 653 113

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: 

3. Mục tiêu đào tạo: 

4. Phương châm giáo dục: 

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
Ban giám hiệu Trường THCS Tân Dương