1/ Nguyễn Thành Đạt - Tổ trưởng

2/ Nguyễn Thành Quang - Thành viên