Thursday, 21/01/2021 - 15:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Dương

CV hướng dẫn kiểm tra đánh giá HK1 2019-2020

Căn cứ Hướng dẫn số 89/HD-SGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đồng Tháp về việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết học kỳ I cấp THCS, THPT, GDTX năm học 2019-2020; Công văn số 1611/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn tổ chức in sao đề kiểm tra và thời gian nhận đề kiểm tra học kỳ I năm học 2019-2020;

Căn cứ Hướng dẫn số 224/HD-PGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Phòng GDĐT Lai Vung về việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở.

Phòng GDĐT hướng dẫn kiểm tra, đánh giá, sơ kết học kỳ I cấp trung học cơ sở (THCS) năm học 2019-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện chương trình kế hoạch dạy học của học kỳ I.

2. Tổ chức nghiêm túc kiểm tra học kỳ để đánh giá đúng công tác tổ chức dạy và học; kiểm tra những kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức của người học, phù hợp với nội dung chương trình, thời gian quy định; đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục; Đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ được xác định trong chương trình.

3. Trường THCS nắm vững các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Phòng GDĐT để chỉ đạo tốt việc thực hiện nhiệm vụ năm học; thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra từng môn học theo quy định và quy chế chuyên môn.

II. YÊU CẦU

1. Thực hiện kiểm tra đúng theo hướng dẫn của Phòng GDĐT; thực hiện đúng quy trình tổ chức kiểm tra đánh giá.

2. Qua kết quả học kỳ, đánh giá tình hình thực hiện công tác tổ chức, quản lý điều hành hoạt động dạy - học; công tác khai thác, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học để xác định những mặt mạnh, mặt yếu của đơn vị, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, điều hành trong học kỳ II.

III. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỌC SINH HỌC KỲ I

Thực hiện đúng theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ GDĐT và Công văn số 2642/BGDĐT-GDTrH ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Bộ GDĐT về việc trả lời một số câu hỏi khi triển khai thực hiện Thông tư 58. Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để nhận xét về hạnh kiểm của học sinh (HS).

IV. TỔ CHỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I

1. Ra đề kiểm tra

- Sở GDĐT ra đề kiểm tra 03 môn khối 9: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh.

- Phòng GDĐT ra đề kiểm tra các môn: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh (trừ phần kỹ năng nói) cho khối lớp 6, 7, 8, các môn: Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý cho tất cả các khối 6, 7, 8, 9 và môn Hóa học khối 8, 9.

- Trường THCS ra đề các môn còn lại và phần kiểm tra kỹ năng nói môn tiếng Anh các khối 6, 7, 8.

2. Hình thức, nội dung, thời lượng làm bài kiểm tra

2.1. Hình thức

- Đề kiểm tra theo hình thức 100% tự luận cho tất cả các môn.

- Riêng môn tiếng Anh:

+ Đề kiểm tra thực hiện theo Công văn số 1284/SGDĐT-GDTrH - TXCN ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tiếng Anh cấp trung học năm học 2017-2018.

+ Đối với tiếng Anh lớp 9 chương trình 7 năm, kiểm tra theo cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2019 (không có kỹ năng nghe và nói).

+ Đối với tiếng Anh chương trình 10 năm, kiểm tra 04 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ; đề kiểm tra gồm 30 câu trắc nghiệm x 0,2 = 6,0 điểm, phần viết 2,0 điểm (chuyển đổi câu: 02 câu x 0,25 =0,5 điểm và viết một đoạn văn 1,5 điểm), phần nói 02 điểm. Tuyệt đối không sử dụng giáo viên tiếng Anh đọc phần tapescript của phần Nghe; không sử dụng lại các bài nghe học sinh đã được học trong đề thi; không cho học sinh biết trước các câu hỏi thi kỹ năng nói và không gợi ý trước câu trả lời các câu hỏi thi kỹ năng nói cho học sinh học thuộc lòng.

2.2. Nội dung

Nội dung đề kiểm tra thực hiện đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng (bỏ các phần giảm tải) theo quy định của Bộ GDĐT và đảm bảo với các mức độ nhận thức: 30% nhận biết; 40% thông hiểu; 20% vận dụng, 10% vận dụng cao. Nội dung vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn chiếm ít nhất 20% điểm số trong bài kiểm tra. Nội dung đề kiểm tra bảo đảm tính chính xác, lời văn, câu chữ rõ ràng không sai sót; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở học kỳ kiểm tra. Đề kiểm tra phân loại được trình độ HS phù hợp với thời gian quy định đối với từng môn học; đảm bảo đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS.

- Phạm vi đề kiểm tra giới hạn trong học kỳ I (đối với các môn do Phòng GDĐT ra đề có nội dung ôn tập kèm theo).

2.3. Thời lượng làm bài kiểm tra

- Thời lượng làm bài chung cho các khối lớp: môn Ngữ văn, môn Toán: 90 phút/môn; môn tiếng Anh: 60 phút; các môn còn lại: 45 phút/môn. Riêng các môn Mỹ thuật, Âm nhạc: thời gian làm bài kiểm tra là 90 phút/môn (theo kế hoạch dạy học của từng trường THCS).

3. Lịch kiểm tra

- Đối với các môn Sở GDĐT, Phòng GDĐT ra đề: (có lịch kiểm tra kèm theo).

- Đối với các môn trường ra đề (kể cả phần kỹ năng nói môn tiếng Anh): do Hiệu trưởng các trường THCS quyết định lịch kiểm tra; khuyến khích thực hiện xếp lịch kiểm tra chung cho các lớp trong cùng một khối, đảm bảo thời gian hoàn thành kiểm tra trước ngày 01/01/2020.

4. Ra đề, in sao đề, tổ chức coi, chấm bài và đánh giá học sinh

- Thực hiện nghiêm túc đúng theo Công văn số 1561/SGDĐT-GDTrH-TXCN ngày 17/9/2018 của Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn ra đề, in sao đề, tổ chức coi, chấm bài kiểm tra học kỳ, đánh giá học sinh trung học từ năm học 2018-2019 và Công văn số 293/SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày 11/3/2019 của Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp về việc làm rõ thêm một số nội dung của Công văn 1561; Công văn số 1611/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn tổ chức in sao đề kiểm tra và thời gian nhận đề kiểm tra học kỳ I năm học 2019-2020.

- Phòng GDĐT in sao đề kiểm tra các môn do Sở GDĐT và Phòng GDĐT ra đề, đảm bảo mỗi học sinh dự kiểm tra 01 đề/môn. Các trường THCS báo cáo số lượng học sinh từng phòng kiểm tra (theo mẫu đính kèm) chậm nhất đến ngày 13/12/2019.

- Phòng GDĐT bàn giao đề kiểm tra các môn do Sở GDĐT, Phòng GDĐT ra đề cho Hiệu trưởng các trường THCS (hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng phân công) vào lúc 15 giờ ngày 20/12/2019 tại Phòng GDĐT.

- Đối với các môn trường ra đề, Hiệu trưởng chịu trách nhiệm in sao đề kiểm tra, đảm bảo mỗi học sinh dự kiểm tra 01 đề/ môn.

Để tổ chức kiểm tra học kỳ đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả, Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS thực hiện tốt một số công việc sau:

- Chỉ đạo tổ trưởng các tổ chuyên môn xây kế hoạch ôn tập cụ thể nhằm hệ thống, củng cố lại kiến thức cho học sinh; kiểm tra việc thực hiện chương trình, nội dung giảng dạy của giáo viên;

- Chỉ đạo giáo viên phải đảm bảo tất cả học sinh trước khi tham gia kiểm tra học kỳ phải có đủ số cột điểm tối thiểu ở tất cả các môn học theo đúng Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 và Công văn số 2642/BGDĐT-GDTrH ngày 04/5/2012 của Bộ GDĐT.

- Tổ chức học tập, quán triệt trong toàn đơn vị về công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết học kỳ và sơ kết năm học, nhằm nâng cao nhận thức về kỳ kiểm tra an toàn, nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, bí mật đề kiểm tra và điều hành coi, chấm kiểm tra đúng tiến độ quy định.

- Ban hành Quyết định thành lập Ban ra đề, Ban in sao, Ban coi, Ban chấm kiểm tra; có kế hoạch phân công công viêc cụ thể để thực hiện đúng theo quy định.

* Lưu ý: Trường hợp HS không thể tham dự kiểm tra học kỳ I theo lịch quy định do ốm đau, tai nạn, ... thì các trường tự tổ chức kiểm tra bổ sung kịp thời trong thời gian phù hợp để đảm bảo đúng tiến độ sơ kết học kỳ I. Đề kiểm tra bổ sung các đơn vị tự ra đề theo thời lượng và mức độ tương đương với đề kiểm tra chung của Phòng GDĐT và Sở GDĐT.  

5. Công tác kiểm tra, giám sát

Phòng GDĐT thành lập đoàn kiểm tra, giám sát lưu động về công tác tổ chức ra đề, in sao, coi, chấm kiểm tra học kỳ I tại tất cả các trường THCS trong toàn huyện.

V. TỔ CHỨC SƠ KẾT HỌC KỲ I

- Tổ chuyên môn: Tập trung vào việc đánh giá, rút kinh nghiệm công tác kiểm tra, đánh giá; thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học và kết quả học tập của HS; thực hiện kế hoạch và dạy học theo nội dung chương trình; đảm bảo đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS; đánh giá chất lượng giảng dạy từng giáo viên.

- Đánh giá công tác điều hành, quản lý của các tổ chuyên môn; công tác đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng dạy - học của từng bộ môn và giáo dục chung của nhà trường.

- Gửi báo cáo sơ kết và các biểu thống kê về Phòng GDĐT (qua bộ phận THCS) chậm nhất đến ngày 12/01/2020, bản mềm gửi qua địa chỉ email: thcs@laivung.edu.vn.

Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai, thực hiện đúng hướng dẫn; trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo về Phòng (bộ phận THCS) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:         

TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên (thực hiện);

- Lãnh đạo Phòng GDĐT (báo cáo);

- Lưu: VT, Thới.           

 

 

 

(đã ký)

 

 

Ngô Phước Hậu

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 3
Tháng 01 : 104
Năm 2021 : 104