Thursday, 21/01/2021 - 14:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Dương

Thực hiện thi đua chuyên đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-SGDĐT, ngày 14/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đồng Tháp về thực hiện thi đua chuyên đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020;   

Phòng GDĐT xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua chuyên đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020, như sau:

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-SGDĐT, ngày 14/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đồng Tháp về thực hiện thi đua chuyên đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020;   

Phòng GDĐT xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua chuyên đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông (TTATGT) nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh trong việc tự giác tuân thủ các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

- Nâng cao nhận thức, ý thức và thái độ khi tham gia giao thông trong học sinh nhằm hạn chế học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông.

- Tạo động lực và phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật TTATGT.

- Thực hiện tốt Năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia – không lái xe”.

- Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

          2. Yêu cầu

          - Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục TTATGT sâu rộng đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh. Nội dung tuyên truyền, giáo dục phải thiết thực, cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị.

          - Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả trong công tác phối hợp giữa nhà trường với các ban ngành, đoàn thể của địa phương trong việc triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, xây dựng “văn hoá giao thông”.

- Kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; có hình thức xử lý, nhắc nhở, giáo dục kịp thời đối với những trường hợp cán bộ, giáo viên, học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Chỉ tiêu

- 100% cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn ngành giáo dục được tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

- 100% cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, yêu cầu cam kết rõ một số nội dung cụ thể như: thực hiện nghiêm túc quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu bia; tuyệt đối không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; không điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông chưa đủ các điều kiện theo qui định của pháp luật.

- 100% các đơn vị trường học tổ chức cho cha mẹ học sinh thực hiện ký các cam kết với nhà trường các nội dung cụ thể: đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện tham gia giao thông; không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh tham gia giao thông khi chưa đủ các điều kiện theo qui định của pháp luật (tùy theo đặc điểm từng cấp học, nhà trường xác định và tổ chức cho cha mẹ học sinh ký cam kết các nội dung phù hợp).

-  Xác định tiêu chí đảm bảo trật tự, an toàn giao thông là một tiêu chí thi đua, khen thưởng của đơn vị; mỗi đơn vị phải xây dựng ít nhất một (01) mô hình, điển hình về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hiệu quả.

- 100% đơn vị trường học thực hiện ký kết phối hợp với các ban, ngành liên quan trên địa bàn xây dựng và phát triển mô hình cổng trường an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm khi học sinh đến trường và tan trường.

2. Nội dung thi đua

- Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 29/12/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP, ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Chiến lược quốc gia về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Nghị quyết của Liên hiệp quốc về “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ” giai đoạn 2011-2020; các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đồng Tháp về công tác bảo đảm TTATGT.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về TTATGT trong trường học theo chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan quản lí cấp trên.

- Tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc thi, các phong trào tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT cho cán bộ, giáo viên, học sinh và PHHS.

- Cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng đảm bảo TTATGT; giáo dục học sinh hành vi, thái độ ứng xử văn hoá khi tham gia giao thông.

- Đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với lứa tuổi, cấp học nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT cho học sinh.

- Phối hợp với cha mẹ học sinh, các ban, ngành có liên quan trong công tác triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm khi học sinh đến trường và tan trường. Đồng thời, có biện pháp quản lí, xử lý kịp thời tình trạng cán bộ, giáo viên, học sinh vi phạm các qui định của pháp luật về đảm bảo TTATGT.

- Tiếp tục thực hiện thường xuyên các chuyên đề phát thanh về an toàn giao thông trên các chương trình phát thanh pháp luật của đơn vị.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung báo cáo định kỳ, báo cáo sơ kết, tổng kết theo qui định; tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn, hội nghị, hội thi,…liên quan đến nội dung ATGT.

3. Thời gian tổ chức thi đua

 Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020 bắt đầu thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 với chủ đề: “Đã uống rượu, bia – không lái xe”.

4. Đăng ký thi đua

- Các trường xây dựng Kế hoạch phát động thi đua và đăng ký thực hiện thi đua (Đính kèm mẫu 1). Kế hoạch thi đua và bản đăng ký thi đua của các trường gửi về Phòng GDĐT bằng văn bản và email lhchuong@laivung.edu.vn trước ngày 20/03/2020.

- Báo cáo kết quả hoạt động của mô hình An toàn giao thông (Đính kèm mẫu 2) gửi về Phòng GDĐT bằng văn bản và email lhchuong@laivung.edu.vn trước ngày 20/10/2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng GDĐT

- Xây dựng kế hoạch thi đua, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện và đăng ký thi đua.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện trong quá trình thi đua.

- Tập hợp hồ sơ đăng ký thi đua. Gửi kế hoạch và đăng ký thi đua của Phòng GDĐT về Sở GDĐT theo đúng thời gian qui định.

- Báo cáo theo qui định.

3. Các trường trực thuộc huyện

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

- Theo dõi, tự kiểm tra trong quá trình thi đua.

- Gửi hồ sơ đăng ký thi đua và báo cáo về Phòng GDĐT theo thời gian qui định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020 của Phòng GDĐT Lai Vung, yêu cầu hiệu trưởng các trường trực thuộc huyện triển khai thực hiện đúng các nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:  

TRƯỞNG PHÒNG

- Các trường trực thuộc huyện (t/h);

- Sở GDĐT (báo cáo);

- Lãnh đạo PGD (biết);

- Lưu: VT, Chg.

 

 

 

 

 

 

Ngô Phước Hậu

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 3
Tháng 01 : 104
Năm 2021 : 104