Thursday, 21/01/2021 - 15:56|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Dương

Hướng Dẫn Nội dung HK2 2019-2020

Thực hiện Công văn số 1360/BGDĐT-GDTrH ngày 22 tháng 4 năm 2020
của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học
kỳ II năm học 2019-2020; Công văn số 113/SGDĐT-VP ngày 05 tháng 5 năm
2020 của Sở GDĐT về việc thông báo thời gian các hoạt động của ngành đến
cuối năm học 2019 - 2020; Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nội
dung như sau:

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________ ________________________________________________________________
Số /SGDĐT-GDTrH-TX&CN
V/v hướng dẫn thực hiện các hoạt
động chuyên môn học kỳ II
năm học 2019 - 2020
Đồng Tháp, ngày tháng 5 năm 2020
Kính gửi:
- Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 1360/BGDĐT-GDTrH ngày 22 tháng 4 năm 2020
của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học
kỳ II năm học 2019-2020; Công văn số 113/SGDĐT-VP ngày 05 tháng 5 năm
2020 của Sở GDĐT về việc thông báo thời gian các hoạt động của ngành đến
cuối năm học 2019 - 2020; Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nội
dung như sau:
1. Xây dựng kế hoạch dạy học học kỳ II
Thực hiện đúng các nội dung của Công văn số 347/SGDĐT-GDTrHTX&
CN ngày 01 tháng 4 năm 2020 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy
học học kỳ II năm học 2019-2020.
Trong quá trình xây dựng, điều chỉnh lại Kế hoạch dạy học cần lưu ý các
mốc thời gian, đến thời điểm hiện tại, việc thực hiện chương trình học kỳ II năm
học 2019-2020 được tính như sau:
+ Khối 6, 7, 8: Đã thực hiện được 2 tuần /18 tuần của HKII.
+ Khối 9, 10, 11, 12: Đã thực hiện được 4 tuần /18 tuần của HKII.
Số tuần còn lại ở học kỳ II theo kế hoạch ban đầu là 14 tuần (đối với khối
9,10,11,12) và 16 tuần (đối với khối 6,7,8). Hướng dẫn nội dung giảm tải của Bộ
GDĐT do nghỉ học phòng dịch bệnh Covid-19 tương đương 5 tuần. Như vậy, số
tuần tối thiểu phải thực hiện học kỳ II ở các khối là:
+ Khối 6, 7, 8: 11 tuần.
+ Khối 9, 10, 11, 12: 9 tuần.
Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 15/7/2020 kết thúc năm học có 10 tuần trong
đó sử dụng 1 tuần kiểm tra học kỳ II, thời gian còn lại đủ cho khối 9, 10, 11, 12
hoàn thành chương trình, riêng khối 6, 7, 8 sẽ bị thiếu 1 - 2 tuần. Do vậy, Hiệu
trưởng các đơn vị cần nghiên cứu sắp xếp lịch dạy bù cho phù hợp với tình hình
thực tế của đơn vị để đảm bảo hoàn thành chương trình kết thúc năm học đúng
thời gian.
2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá
Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo Công văn số
1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 3 năm 2020; Công văn số 1113/BGDĐTGDTrH
ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ GDĐT và Công văn số 343/SGDĐTGDTrH-
TX&CN ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Sở GDĐT. Trong đó số cột
kiểm tra được thực hiện như sau:
2.1. Đối với kiểm tra thường xuyên
- Môn học có từ 1 tiết trở xuống/tuần: Ít nhất 1 cột điểm;
- Môn học có từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết/tuần: Ít nhất 2 cột điểm;
- Môn học có từ 3 tiết trở lên/tuần: Ít nhất 3 cột điểm.
2.2. Đối với kiểm tra định kì
- Môn học có từ 2 tiết trở xuống/tuần: Ít nhất 1 cột điểm
- Môn học có từ trên 2 tiết/tuần: Ít nhất 2 cột điểm.
(không kể cột kiểm tra học kì II)
2.3. Đối với kiểm tra học kỳ II
- Ngày kiểm tra:
+ Khối 9, 12: Từ 22/6/2020 đến 27/6/2020
+ Khối 6, 7, 8, 10, 11: Từ 29/6/2020 đến 04/7/2020
Lịch kiểm tra cụ thể do các trường tự sắp xếp.
- Đề kiểm tra học kỳ II:
+ Khối 6, 7, 8, 9: Do Phòng GDĐT hướng dẫn.
+ Khối 10, 11, 12: Do các trường THPT ra đề.
3. Thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh vào lớp 10
3.1. Thi Tốt nghiệp THPT
- Tổ chức ôn tập thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 300/SGDĐTGDTrH-
TX&CN ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Sở GDĐT về việc tổ chức ôn
tập học sinh lớp 12 thi THPT quốc gia năm 2020 và Công văn số 407/SGDĐTGDTrH-
TX&CN ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Sở GDĐT về việc hỗ trợ công
tác ôn thi THPT quốc gia năm 2020.
- Thời gian thi theo lịch của Bộ GDĐT dự kiến từ 08/8/2020 đến
11/8/2020.
3.2. Tổ chức ôn tập thi tuyển sinh 10
- Tổ chức ôn thi, đề cương ôn thi, cấu trúc đề thi Sở GDĐT sẽ có văn bản
hướng dẫn cụ thể.
- Thời gian thi: từ 22/7/2020 đến 24/7/2020
4. Các Cuộc thi, hội thi
- Các Cuộc thi qua internet: “Cuộc thi trực tuyến Pháp luật học đường”,
“Đại sứ văn hóa đọc”, “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống tuyên giáo của
Đảng”. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm triển khai, tuyên truyền để cán
bộ, giáo viên và học sinh tích cực tham gia.
- Các Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp”, “Hùng biện tiếng Anh” cấp THPT
dự kiến tổ chức thi chung kết trong tháng 5 và tháng 6. Ngày thi cụ thể sẽ thông
báo sau.
- Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp THCS không tổ chức.
- Thi học sinh giỏi lớp 12 vào ngày 31/5/2020 Sở sẽ có văn bản hướng
dẫn cụ thể.
5. Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên
Sở GDĐT đang xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho tất cả giáo
viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên thực
hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho năm 2020 theo hướng dẫn của
Bộ GDĐT, đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm cung cấp thông tin cán bộ
quản lý, giáo viên chính xác theo yêu cầu để thuận lợi cho việc tổ chức tập huấn,
bồi dưỡng cũng như cấp chứng chỉ sau khi kết thúc tập huấn.
Căn cứ vào nội dung hướng dẫn tại văn bản này, Trưởng phòng Phòng
GDĐT các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển
khai thực hiện tại địa phương, đơn vị.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị
các đơn vị liên hệ với Sở GDĐT (qua Phòng GDTrH-TX&CN) để trao đổi và
thống nhất thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Trung tâm Huấn luyện TDTT (để t/h);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc (để b/c);
- Các Phòng CMNV Sở (để ph/h);
- Lưu: VT, XH, 3b
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Danh

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 3
Tháng 01 : 104
Năm 2021 : 104